Afspraken

Tussen de patiënt enerzijds en de logopediste anderzijds worden volgende afspraken vastgelegd:

1. In samenspraak met de ouder(s) of de patiënt wordt afgesproken waar en wanneer de sessies zullen plaatsvinden. Regelmaat komt de patiënt alleen maar ten goede.

2. Bij het ondertekenen van dit document wordt voor het welzijn van het kind wel toestemming gegeven informatie uit te wisselen met de school of andere instanties In deze praktijk wordt gewerkt met een heen-en-weerschriftje, zodat alle partijen op de hoogte zijn van wat er in de therapie gebeurt.

3. Indien de patiënt verhinderd is om te komen, dient hij/zij dit tijdig (24 u vooraf) te melden. Wanneer dit niet gebeurt, zien we ons genoodzaakt de gemiste sessie alsnog aan te rekenen zonder terugbetaling. Indien de therapiesessie tijdig wordt geannuleerd of wanneer wij de afspraak niet kunnen nakomen, wordt een alternatief aangeboden.

4. Voor de meeste logopedische therapieën is het mogelijk een tegemoetkoming van de mutualiteit te bekomen. De nodige documenten dienen evenwel bezorgd te worden voor het starten van de therapie.

5. De logopedische sessies worden maandelijks via overschrijving betaald. Betaling dient te gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling, zullen de sessies worden stopgezet en ze zullen pas hervat worden na vereffening van het saldo.