Werkwijze

Aanmelding

De eerste stap is de aanmelding. Deze aanmelding kan op eigen initiatief zijn of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, arts, … De aanmelding gebeurt meestal telefonisch maar kan ook via mail. Daarbij maken we een eerste afspraak voor een gesprek en de planning van het onderzoek.

 

Intakegesprek

 

Eerst is er een intakegesprek om de hulpvraag en de voorgeschiedenis te kaderen. Tijdens dit gesprek krijgt u ook alle nodige info over de werking van de praktijk, de honoraria en de mogelijkheden tot terugbetaling. Hierna worden de voorschriften voor de geneesheer-specialist meegegeven.

 

Onderzoeken

 

Tijdens de onderzoeken wordt aan de hand van de specifieke testen nagegaan of er een problematiek aanwezig is en hoe groot de achterstand is. De geneesheer-specialist dient vervolgens een voorschrift voor therapie op te maken. Wanneer het om een taalstoornis gaat dient er een IQ-test en een audiogram afgenomen te worden.

 

Aanvraag mutualiteit

 

Na de onderzoeken worden alle ingevulde documenten verzameld. Deze worden naar de mutualiteit verzonden voor de aanvraag voor terugbetaling.

 

Therapie

 

Nadat de aanvraag is ingediend kan de therapie van start gaan. De therapie kan doorgaan op de praktijk of op school (mits toestemming van de directie). Er wordt gewerkt in sessies van 30 minuten of 1 uur. Wanneer u niet kan komen dient u mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen.

Ik probeer nauw samen te werken met de betrokken partijen (school, leerkracht, CLB, ouders…) om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen en om op de specifieke noden in te spelen.