De praktijk
Wie zijn we
Therapie
Werkwijze
Tarieven
Contact
e-mail me

Leermoeilijkheden en leerstoornissen

Een kind heeft leermoeilijkheden als het moeilijk mee kan op school. Het is belangrijk dat deze kinderen ondersteuning krijgen op het schoolse niveau.

Leerstoornissen daarentegen zijn langdurige en hardnekkige problemen die specifiek het leren van lezen, spellen en/of rekenen belemmeren. Deze normaal begaafde kinderen hebben een duidelijke (ernstige) achterstand en hun prestaties liggen duidelijk lager in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Tijdens deze therapie wordt eerst aan de basisvaardigheden gewerkt. Indien er problemen blijven bestaan, worden er hulpmiddelen ingeschakeld.

We maken het onderscheid tussen 3 leerstoornissen:

  • Dyslexie: het onvermogen om tot correct lezen te komen (leesstoornis)
  • Dysorthografie: het onvermogen om tot correct schrijven te komen (schrijfstoornis)
  • Dyscalculie: het onvermogen om tot correct rekenen te komen (rekenstoornis)

 

Taalontwikkelingsstoornissen

Wanneer de ontwikkeling van het taalbegrip en/of de taalproductie anders of trager verloopt in vergelijking met leeftijdsgenoten, spreekt men van een taalontwikkelingsstoornis. 

Kenmerken hiervan zijn: een beperkte woordenschat, woordvindingsproblemen, een beperkte en/of foutieve zinsbouw, beperkt taalbegrip…


Articulatiestoornissen 

Bij een articulatiestoornis worden bepaalde klanken of klankcombinaties foutief uitgesproken. Binnen de articulatiestoornissen maken we een onderscheid tussen fonetische en fonologische articulatieproblemen. Bij een fonetische articulatiestoornis heeft men moeite met de motorische productie van één of meerdere klanken. Wanneer kinderen deze klank(en) niet kunnen uitspreken, gaan ze deze weglaten, vervangen of vervormen. Iemand met een fonologische articulatiestoornis heeft moeite met de betekenistoekenning.


Neurologische taalstoornissen bij volwassenen

Afasie is een verworven taalstoornis (na een trauma of een CVA). De patiënt is hierdoor zijn vermogen verloren om de taal te gebruiken of te begrijpen.

Kenmerken hiervan zijn: een beperkte woordenschat, woordvindingsproblemen, een beperkte en/of foutieve zinsbouw, beperkt taalbegrip…